Monday, August 20, 2012

Gospel ReflectionAugust 20, 2012
Monday
St. Bernard, Abbot, Doctor of the Church (Memorial)
by Rev. Fr. Montecarlo Veloria (Shrine of the Our Lady of Mercy, Novaliches)
and Rev. Fr. Ricadal (St. Anthony de Padua, Easter Samar)
Mass at Megamall, Chapel of the Eucharistic Lord


First Reading:               Ezekiel 24:15-23
Psalm:                         Deuteronomy 32:18-21
Gospel:                        Matthew 19:16-22         

16 And behold, one came up to him, saying, "Teacher, what good deed must I do, to have eternal life?" 17 And he said to him, "Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life, keep the commandments." 18 He said to him, "Which?" And Jesus said, "You shall not kill, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, 19 Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself." 20 The young man said to him, "All these I have observed; what do I still lack?" 21 Jesus said to him, "If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me." 22 When the young man heard this he went away sorrowful; for he had great possessions.

HOMILY

The Gospel today is about Jesus telling a young man to observe the 10 commandments and also to sell all that he has and give them to the poor, if he wishes to be perfect and if he wishes to follow Jesus. "The young man went away sad, because he had too many possessions."
Ang mga blessings at graces ni God ay hindi mapapantayan ng pera. Pwede ka ngang bumili ng pinakamahal na kama, pero hindi mo pwedeng bilhin ang masarap na tulog. Pwede kang bumili ng pinakamahal na pagkain sa pinakamahal na restaurant, pero hindi mo pwedeng bilhin ang appetite. And so on and so forth.

Maraming bagay sa mundo ang hindi nabibili ng kahit gaanong kayamanan at hindi naman natin madadala ang mga kayamanang materyal pag babalik na tayo kay God. Ang mga bagay na materyal ay may hangganan, ngunit ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos ay panghabang panahon.
Yes, may mga kayamanan din tayong materyal ngunit ang lahat ng ito ay galing din sa Diyos - pagsumikapan nating ibahagi ito sa ating kapwa, lalong lalo na sa mga nangangailangan. Sa ating buhay ngayon, lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-ipon ng mga kayamanang pang-langit kaya ipagdasal natin na gabayan tayo lagi ng Diyos na magawa nating ipunin ang mga ito.
Heavenly treasures.......


 
St. Bernard, Abbot – Pray for us